Algemene Diens

Laaste opgedateer: Mei 4, 2020

Welkom by Lottery.com (“maatskappy”, “ons” of “ons”). Die volgende gebruiksvoorwaardes, tesame met enige dokumente wat hulle uitdruklik as verwysing bevat (gesamentlik hierdie 'Gebruiksvoorwaardes'), reguleer u en enige entiteit wat u verteenwoordig (gesamentlik, 'u' of 'u'), met met betrekking tot toegang en gebruik van www.lottery.com met inbegrip van enige inhoud (soos omskryf in hierdie diensbepalingsooreenkoms), tegnologie, prosesse, materiaal, funksionaliteit en dienste wat deur die maatskappy ontwerp, aangebied of bemark word op of deur Lottery.com en by sulke ander domeinname wat gebruik word om webwerwe te identifiseer waarop die maatskappy dienste kan aanbied (gesamentlik die 'diens'), hetsy as 'n gas of as 'n geregistreerde gebruiker.

BELANGRIKE WETTIGE KENNISGEWING: LEES ASSEBLIEF HIERDIE VOORWAARDES EN GEBRUIKSVOORWAARDES OM SORGVULDIG TE GEBRUIK AAN U U WETSREGTE EN VERPLIGTINGE BEÏNVLOED LOTTERY.COM IS NIE AANGEBIED MET ENIGE STAATSLOTTERIE OF REGERINGSAGENTSKAP nie. AS U NIE AANVAAR HIERDIE VOORWAARDES EN GEBRUIKSVOORWAARDES NIE, MOET ASSEBLIEF NIE DIE DIENS TOEGANG OF GEBRUIK NIE.

 1. Aanvaarding van die gebruiksvoorwaardes

Deur toegang tot die diens te verkry, 'n rekening via die diens ("Rekening") te skep, die Lottery.com-app af te laai of te klik om hierdie Gebruiksvoorwaardes te aanvaar of toe te stem wanneer hierdie opsie aan u beskikbaar gestel word, bevestig u hiermee (i) erken dat u hierdie voorwaardes en gebruiksvoorwaardes gelees het en daartoe instem dat u gebind is en daaraan voldoen, en (ii) dit voorstel en waarborg dat u in aanmerking kom vir toegang tot die diens en dat u gemagtig is om die gebruiksvoorwaardes te aanvaar. As u nie gebind wil wees deur hierdie Gebruiksvoorwaardes nie, moet u nie toegang tot die Diens verkry of gebruik nie. As u weier om hierdie Gebruiksvoorwaardes te aanvaar, kan u nie 'n rekening skep of toegang tot die Diens verkry of gebruik nie.

 1. Algemene reëls, beleid en prosedures

2.1. In aanmerking te kom

Om in aanmerking te kom om 'n rekening te skep en 'n geregistreerde gebruiker van die diens te word, moet u ten tyde van die registrasie (i) minstens agtien (18) jaar oud wees of die ouderdom van die meerderheid in u land se jurisdiksie, wat ook al is groter, (ii) mag nie 'n persoon belet om deel te neem aan die diens ingevolge die wette van enige jurisdiksie of die Verenigde State van Amerika nie, en (iv) te alle tye hierdie voorwaardes en gebruiksvoorwaardes nakom.

As u woon in 'n jurisdiksie wat vereis dat u ouer as agtien (18) jaar oud is om aan loteryaktiwiteite deel te neem (soos omskryf in afdeling 4.1), moet u die wette van daardie jurisdiksie nakom om die diens te gebruik. As u nie aan al hierdie vereistes voldoen nie, moet u nie toegang tot die diens gebruik of gebruik nie. Die maatskappy behou die reg voor om u ouderdom, identiteit en geskiktheid te eniger tyd te verifieer. Enige versuim om in hierdie verband met die maatskappy saam te werk, kan lei tot die opskorting en / of beëindiging van u rekening.

Werknemers, beamptes, direkteure, lede, bestuurders, beleggers, agente en verteenwoordigers van die maatskappy en enige van sy of hul moedermaatskappye, filiale, filiale, sowel as direkte tegnologieverskaffers, inhoudverskaffers, komponentverskaffers (sowel hardeware as sagteware) wat verband hou met die diens, en elkeen van hul onderskeie onmiddellike familie (gedefinieër as ouers, eggenoot, lewensmaat en kinders) en enige persoon wat in dieselfde huishouding woon, kom nie in aanmerking om die diens te gebruik nie. Sulke persone kan egter toegang tot die diens verkry, en sal dit van tyd tot tyd doen vir die toets van die diens, insluitend, sonder beperking, die evaluering van gebruikerservaring en ander redelike en billike gebruike na die uitsluitlike diskresie van die maatskappy.

Deur toegang tot die diens te verkry of dit te gebruik, gee u waarborg dat u die reg, die gesag en die vermoë het om hierdie ooreenkoms aan te gaan, om by al hierdie voorwaardes en gebruiksvoorwaardes na te kom en dat u nie verbied word om toegang tot die diens te gebruik of te gebruik nie . Die maatskappy lewer geen vertoë of waarborge, implisiet of eksplisiet, ten opsigte van u wettige reg op toegang tot die gebruik of gebruik van die diens nie, en geen persoon wat met die maatskappy verbonde is of aanspraak maak op sodanige verpligtinge, mag geen sodanige vertoë of waarborge lewer nie. Ons beoog nie dat die diens gebruik sal word deur persone wat in die jurisdiksies teenwoordig is waarin deelname verbied of beperk kan word nie. U stem saam dat die beskikbaarheid van die diens nie 'n aanbod, uitnodiging of uitnodiging deur die maatskappy uitmaak vir die gebruik van die diens in enige jurisdiksie waarin sulke aktiwiteite verbied of beperk word nie. Die maatskappy behou die reg voor om enige persoon toegang tot die diens te weier na eie goeddunke.

2.2. nakoming

U sal aan al die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms en alle toepaslike wette, regulasies en reëls voldoen wanneer u die diens gebruik. 'N Gebruiker moet 18 jaar of ouer wees om aan die diens deel te neem. Hierdie reëls en beleide is slegs geldig indien dit wettig is. U is daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat dit wettig is vir u om die diens in u plaaslike jurisdiksie te gebruik. Die maatskappy behou die reg voor om 'n gebruikersrekening te kanselleer as gedrag deur Lottery.com as onaanvaarbaar geag word. Die maatskappy behou die reg voor om 'n gebruikerrekening op te skort as die profielinligting van die gebruiker verkeerd is en / of in stryd is met enige van hierdie bepalings en voorwaardes vir gebruik en / of in stryd is met enige regulatoriese en / of statutêre regulasies. In die geval van enige winste wat gegenereer word uit 'n rekening wat nie aan hierdie voorwaardes en gebruiksvoorwaardes voldoen nie, kan die regte op genoemde winste in die gedrang kom.

U is te alle tye verantwoordelik om toe te sien dat u gebruikersprofielinligting op datum en akkuraat is.

2.3. Kennisgewing van wysigings of veranderinge

Die maatskappy kan die diens te eniger tyd verander met of sonder kennisgewing aan u. Die maatskappy en sy inhoud, insluitend, sonder beperking, die inligting, grafika, produkte, funksies, funksionaliteit, dienste en skakels (gesamentlik die 'inhoud'), kan sonder kennisgewing verander, uitgevee of bygewerk word. Lottery.com kan die Diens te eniger tyd sonder kennisgewing staak, opskort of wysig, en die Maatskappy kan u toegang tot die Diens te eniger tyd om enige rede, volgens enige diskresie, blokkeer, beëindig of opskort, selfs al is daar steeds toegang tot ander.

2.4. kaartjies

Kaartjies word deur die maatskappy verseker en sal nie versprei word nie. Kaartjies vir 'n lotery-tekening moet gekoop word teen die verstrykingstydperk van die kaartjie-aankoop voor die betrokke trekking. Die maatskappy streef daarna om alle redelike pogings aan te wend om kaartjies te bekom ten behoewe van elke geregistreerde gebruiker se versoek. As kaartjies egter nie om enige rede verkry kan word nie, insluitend, maar nie beperk nie tot, afsnytyd van kaartjies, erge weer, kragonderbrekings of ander probleme buite die direkte beheer van die maatskappy, sal die maatskappy kaartjies vir die volgende beskikbare tekening en stel die geregistreerde gebruiker in kennis dat hul kaartjies nie vir die betrokke tekening verkry is nie.

Die kaartjies word verwerk en gepos sodat gebruikers hul kaartjienommers aanlyn kan sien. Die nommers vir elke kaartjie sal ook op die Diens geplaas word vir groepgebruikers om te besigtig. Die maatskappy sal die wennommers vir die ooreenstemmende loterytekeninge aanteken. In die geval dat verkeerde inligting aan 'n gebruiker gestuur word, is die gebruiker nie geregtig op enige eis op grond van die ontvangs van hierdie inligting nie. U stem in om die maatskappy onmiddellik in kennis te stel by die ontvangs van foutiewe inligting en afstand te doen van enige eis teen die maatskappy vir die ontvangs van sodanige foutiewe inligting.

Loterykaartjies kan slegs verkoop word deur gemagtigde loteryagente / kleinhandelaars en kan nie oor staatslyne verkoop word nie. Loterykaartjies word persoonlik gekoop deur Lottery.com of een van sy verteenwoordigers van 'n gemagtigde lotery-agent / kleinhandelaar in elke land wat ons diens lewer. Die identiteit van die wenner (s) kan aan die staat waar die oorwinning behaal word, gegee word. Lottery.com ontvang nie 'n aandeel in 'n individuele kaartjie of kaartjie wat deur 'n gebruiker of enige lotto-rekening wat op die Diens geskep word, besit word nie. Alle aankope word nietig verklaar waar dit volgens wet verbied word.

2.5. Uitbetalings en statutêre weerhouding

Waar toepaslik deur die wet, sal die maatskappy die betaling van enige winste onderhewig wees aan die statutêre onthoudings en / of aftrekkings.

2.6. boerpotte

Met 'n boerpot word daar gewerk op enige Lottery-winste wat net direk van die aangewese Lotery-amptenare van 'n gegewe jurisdiksie afgelos kan word. Die maatskappy sal 'n gebruiker in kennis stel dat 'n boerpot gewen is deur die gebruiker te kontak by die e-posadres wat vir hul rekening verskaf is ten tyde van die registrasie of soos bygewerk volgens hierdie bepalings en gebruiksvoorwaardes. Gebruikers sal dertig (30) dae hê vanaf die datum waarop die aanvanklike kennisgewing-e-pos gestuur is om op die maatskappy te reageer en om addisionele inligting te verskaf wat deur die wet versoek en / of vereis word. Die maatskappy sal dan poog om u te help om die winste by die aangewese lotto-amptenare in te win. Wat die groepspel betref, sal boerpotte tussen alle gebruikers van die groep verdeel word op grond van 'n enkelbedragbetaling en volgens die betalingsreëls en regulasies van die jurisdiksie waar die lotto gekoop is. U erken en aanvaar hiermee dat belasting sowel as statutêre onthoudings en / of aftrekkings deur die Staatslotery voor die verspreiding teruggehou mag word.

2.7 Winste

Alle ander loterywins wat nie as 'n "boerpot" beskou word nie, word volgens die reëls en regulasies van die jurisdiksie waar die lotto gekoop is, vereffen. Die maatskappy sal u probeer inlig oor die winste waarop u geregtig is, en u sal in kennis gestel word van u opsies om u lotto-winste af te handel.

As u individuele winste of Group Play-winste die toepaslike drempel vir prysaanvraag gelykstaande aan of oorskry, kan die maatskappy u 'n amptelike vorm vir lotery-eise aanstuur, wat u sal moet invul, onderteken en terugbesorg aan die maatskappy om die invordering van die onderskeie winste op u of u groep s'n namens.

2.8 Internasionale prysversameling

As u nie in die land woon waar die lotery bedryf word nie, moet u erken dat u moontlik na die gebied moet reis om u prys persoonlik in te samel, soos vergemaklik deur Lottery.com. Lottery.com stem in om die gepaardgaande reiskoste, insluitend vlugte en verblyf, te betaal.

As u reis om u prys in te win, stem u in dat u alleen verantwoordelik en aanspreeklik gehou word vir, en sal u: (i) alle nodige paspoorte, visums en permitte bekom wat nodig is om die land binne te gaan; (ii) veilige reisversekering (wat u moet dek weens mediese, persoonlike beserings en vorderings op eiendom); (iii) alle vereiste mediese inentings, goedkeurings en / of toestemming verkry; en (iv) enige reëls vir loteryoperateurs nakom wat die invul en indiening van spesifieke vorms, papierwerk of dokumentasie vereis voordat u u prys met die hulp van Lottery.com insamel. U erken dat u versuim om aan enige van hierdie vereistes te voldoen, u kan belemmer om u prys in te samel. U onderneem en stem saam dat die reis geheel en al op eie risiko geskied. U gee hiermee afstand van enige wettige of billike eise, regte of remedies teen Lottery.com ten opsigte van:
(a) reisverwante voorvalle, beserings, siektes of verliese wat u mag ly of sal ly; en
(b) u versuim om bogenoemde vereistes te behaal of te voldoen, insluitend indien u nie u prys as gevolg daarvan kan insamel nie.

Alternatiewelik kan u kies om Lottery.com volmag te gee om die prys namens u in te samel.

2.9 kooplimiet

Om ons klante te beskerm, kan die maatskappy daaglikse uitgawes beperk vir aankope, insluitend maar nie beperk tot kaartjie-aankope nie. Sodra 'n daaglikse besteding bereik is, kan daar nie meer transaksies op die gebruiker se rekening plaasvind tot 24 uur na die laaste kwalifiserende transaksie nie.

2.10. Beperkings op jurisdiksie en lotery

Die maatskappy is 'n concierge-diens en sal poog om u winste namens u in te samel met die beste pogings. U erken en stem saam dat die maatskappy nie aanspreeklik gehou sal word vir enige winste wat nie by 'n lotery-organisasie afgehaal kan word as die beste pogings daarvoor gedoen het nie.

Loterykaartjies kan slegs verkoop word deur gemagtigde loteryagente / kleinhandelaars en kan nie oor staatslyne verkoop word nie. Loterykaartjies word persoonlik deur die maatskappy of sy verteenwoordiger gekoop van 'n gemagtigde loteryagent / kleinhandelaar in elke betrokke jurisdiksie waar die diens van die maatskappy gelewer word. Die identiteit van die wenner (s) word gegee aan die jurisdiksie waar die wen gewen word. Enige probleme met die jurisdiksie wat die loterydiens lewer, word beheer deur die reëls van daardie jurisdiksie. U erken en aanvaar verder dat sekere jurisdiksies die vertraging waartydens u hulle winste moet afhaal en / of in kennis stel, statutêr beperk. Dit is u verantwoordelikheid om elkeen van u aankope te verifieer om te bepaal of u pryse gewen het. U erken en verteenwoordig verder dat u daarvan bewus is dat die maatskappy sy bes doen om u in kennis te stel en, indien die prys om welke rede ook al nie binne die statutêre tydperke geëis word nie, u geen regsadvies sal hê nie. die maatskappy en / of enige van sy werknemers of agente, word die maatskappy hiermee vrygestel van alle regsmetodes en / of regsmiddele as gevolg daarvan dat u nie u aankope geverifieer het nie en / of geen winste binne 'n statutêre tydsbestek geëis het nie.

 1. Lottery.com-rekeningregistrasie en gebruikersrekeninge

3.1. Registrasie-inligting

Om vir 'n rekening te registreer, besoek play.lottery.com of laai die Lottery.com-app af om die aanlyn-registrasieproses te voltooi. Daar sal van u verwag word om (i) u voornaam en van en ander besonderhede in te dien soos versoek, insluitend, maar nie beperk nie tot, u telefoonnommer, geboortedatum, u e-posadres, u woonadres en u betalingsinligting.

U stem in om (i) ware, akkurate, huidige en volledige inligting oor uself (die “Registrasie-gegewens”) te verskaf, soos gevra deur die aanlyn registrasievorm van die Diens, en (ii) die Registrasie-gegewens onmiddellik te onderhou en op te dateer om dit waar, akkuraat, huidige en volledige. Verder stem u in dat die maatskappy u per pos, e-pos of telefoon kan kontak om u rekeninginligting te verifieer, groepinligting op te dateer of om antwoorde op u versoeke te gee. U kan u registrasiedata verander deur aan te meld by u rekening en sodanige veranderinge aan te bring. Kontak die kliëntediens by support@lottery.com vir verdere hulp. Enige inligting wat deur die maatskappy versamel word, sal onderhewig wees aan die privaatheidsbeleid wat beskikbaar is op Lottery.com/privacy en 'net-betyds' kennisgewings, indien enige, wat op die punt van die insameling of gebruik van inligting verstrek word. As ons u nie binne dertig (30) dae kan kontak nie, of as ons inligting verskaf wat onwaar, onakkuraat, nie huidige of onvolledig is nie, of die maatskappy redelike gronde het om te vermoed dat sulke inligting onwaar, onakkuraat, nie huidige of onvolledig is nie, Die maatskappy behou die reg voor om u rekening onmiddellik op te skort of te beëindig, u saldo te weerhou en enige huidige of toekomstige gebruik van die diens (of 'n gedeelte daarvan) te weier.

3.2. Geheimhouding verpligting

U stem in om u identifikasies veilig en vertroulik te hou. U is alleen verantwoordelik vir alle gebruik of aktiwiteite op u rekening, insluitend, maar nie beperk nie tot, die gebruik van die rekening deur enige persoon wat u identifikator gebruik, met of sonder magtiging, of wat toegang het tot enige toestel waarop u rekening toeganklik is. In die geval dat u bekommerd is dat u rekening nie meer veilig en vertroulik is nie, moet u die maatskappy onmiddellik in kennis stel deur 'n e-pos aan support@lottery.com te stuur. Daarna kan nuwe identifikasies gekies en toegeken word en toekomstige transaksies kragtens die vorige identifiseerders kan nietig verklaar word, volgens die diskresie van die maatskappy. Sonder om die voorafgaande te beperk, sal enige transaksies wat binne die Diens waar u Identifiseerders gebruik is (en waar u nie voorheen die Maatskappy soos hierin voorsien het nie), aanvaar en aanvaar word, soos geldig.

3.3. Een rekening

Slegs een (1) rekening word per persoon toegelaat. In die geval dat die maatskappy bepaal dat u meer as een (1) rekening geregistreer het, erken u en stem u in dat, benewens enige ander regte wat die maatskappy mag hê, die maatskappy die reg het om u rekening onmiddellik op te skort of te beëindig, terughou Rekening saldo, herroep u reg op enige loterykaartjies of ooreenstemmende pryse, en weier enige en huidige of toekomstige gebruik van die diens (of enige gedeelte daarvan).

3.4. Geen oordrag nie

U rekening is nie oordraagbaar nie. U mag onder geen omstandighede toelaat dat enige ander persoon of derde party, insluitend, sonder beperking, enige persoon onder die wettige ouderdom toelaat om die Diens te gebruik, u rekening te gebruik of te hergebruik op so 'n manier dat dit die standaarde of wette kan oortree nie. in enige jurisdiksie waar u geleë is en / of 'n inwoner is, of waar sodanige ander persoon is en / of 'n inwoner is. U aanvaar volle verantwoordelikheid vir enige ongemagtigde gebruik van die diens en vir enige gebruik van u betaalinstrument deur enige ander persoon of derde party in verband met u rekening. Enige persoon wat bevind het dat hy hierdie afdeling oortree het, kan by die betrokke owerhede aangemeld word en sal alle geld in hul rekening verbeur. Die maatskappy is nie aanspreeklik vir enige verlies wat u mag ly as gevolg van iemand anders wat u rekening gebruik nie.

3.5 Teken uit

Om uit te teken op die diens en u rekening te kanselleer, moet u u versoek per e-pos stuur aan support@lottery.com. As u inteken, word u rekening uitbetaal en beëindig.

3.6 Verpligting op toerusting

U moet alle toerusting en sagteware voorsien wat nodig is om aan die diens te koppel, insluitend, maar nie beperk nie tot, 'n rekenaar of mobiele toestel (soos omskryf in Afdeling 7.1) wat geskik is om met die diens te skakel en te gebruik. U is verantwoordelik vir die fooie, insluitend, maar nie beperk nie tot, internetverbinding- of datagebruiksgelde, insluitend, sonder beperking, SMS / MMS-teksverbruiksgelde wat u aangaan wanneer u toegang tot die diens verkry.

4.0 Lottery.com dienste

4.1. Loterykaartjie-ooreenkoms

As 'n geregistreerde gebruiker van die diens, erken u en stem u in tot die volgende een:

U neem onafhanklik na eie goeddunke as 'n enigste kaartjiehouer deel. U stem in om die maatskappy as u aangewese boodskapper en verteenwoordiger aan te wys en om die maatskappy toestemming te gee om namens u op te tree om u loterykaartjies te koop en op te slaan, winste in te samel en u proporsionele deel van enige wins in u gebruikersrekening op die diens te plaas.

U erken dat die betaling van loterypryse geskied volgens die staatsreg en die loteryregulasies. As die loterykaartjies wat onder hierdie ooreenkoms onderhewig is, lei tot 'n prys (e) waarvoor die loteryregulasies direkte betaling toelaat, moet die maatskappy namens u 'n eis vir betaling doen. Waar sodanige regulasies slegs die betaling van die prys aan een natuurlike persoon toelaat, kan 'n verteenwoordiger van die maatskappy die prys opeis ten bate van 'n individuele deelnemer en / of alle mede-eienaars in die groep en die toepaslike proporsionele bedrag aan elkeen deelnemer se rekening. Te alle tye sal enige eis vir betaling gedoen word deur die verteenwoordigers van die staatslotto in kennis te stel wat die maatskappy namens u of namens 'n groep afhaal.

4.3. Individuele gebruikersverbintenisse

Sodra 'n kaartjie (of kaartjies) gepleeg is, kan u u rekening nie beëindig voordat die tekening waarvoor u verbind is, plaasgevind het nie. Daarbenewens, sodra 'n kaartjie (of kaartjies) gepleeg is, kan u nie u kaartjie terugstuur, ruil, verander of verwyder nie. As 'n tekening deur die staat gemis of herskeduleer word, sal die maatskappy aan hierdie verandering voldoen deur die volgende beskikbare tekening in te voer.

4.4. Spelresultate en -inligting

Die gedeelte "Resultate" van die toepassing vertoon die geraamde boerpot en die nuutste wennommers vir die Powerball-, Mega Millions- en plaaslike speletjie-tekeninge. Die maatskappy verkry hierdie inligting vanaf die onderskeie speletjies se webwerwe. Die maatskappy ontneem enige aanspreeklikheid wat verband hou met en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid of volledigheid van sodanige inligting nie. Dit is u verantwoordelikheid om elkeen van u aankope te verifieer en die maatskappy in kennis te stel in die geval van wins.

Ten opsigte van die wennommers, terwyl 'n redelike poging aangewend word om te verseker dat die lyste met wengetalle op die Powerball- en Mega Millions-webwerf akkuraat is, word die amptelike wennommers vir lottery-speletjies aangeteken in die amptelike trekkers soos deur 'n onafhanklike gesertifiseer rekeningkundige firma. Die wen-nommers vir die lotto-speletjies is eers amptelik totdat dit deur die ouditeursfirma van Carroll and Company, CPA's, bevestig is. Kyk na die Powerball-webwerf, powerball.com, Mega Millions-webwerf, https://www.megamillions.com, of u webwerf van die loterye vir meer inligting.

4.6 outospeel

Gebruikers kan kies om hierdie aansoek te gebruik om aan 'AutoPlay'-subskripsies deel te neem, onderhewig aan die volgende bepalings en vereistes;

AutoPlay-intekeninge is moontlik slegs vir sekere loterye beskikbaar. Kyk op die toepassing om te sien watter loterye beskikbaar is vir AutoPlay-intekeninge;

Elke gebruiker mag slegs een Auto-Play-intekening per beskikbare lotery inskryf. Vir elke AutoPlay-intekening moet die gebruiker 'n aantal kaartjies kies wat vir elke tekening gespeel sal word. By sommige loterye kan u ook kies om u rekeningsaldo outomaties te herlaai tot 'n voorafbepaalde bedrag wanneer u rekeningsaldo nul dollar ($ 0) bereik. As 'n herlaaiwaarde ingestel is, word u rekening outomaties gefaktureer vir die aantal kaartjies wat in die 'AutoPlay' -afdeling van die aansoek aangedui word;

Die prosedure vir die wen van kaartjies wat bestel is as deel van 'n AutoPlay-inskrywing, verskil nie van gewone kaartjies nie.

5.0. Outomatiese herhalende Play & Billing-ooreenkoms (slegs vir outomatiese spel-gebruikers)

5.1. Magtiging

In die jurisdiksies waar dit beskikbaar is, gee ek die maatskappy toestemming om outomaties kaartjies namens my te speel vir elke lotto wat in aanmerking kom vir die lotery, deur die intekening op die Auto-Play-funksie op die diens te aanvaar. Ek verstaan ​​dat die aantal kaartjies wat outomaties gespeel sal word, gebaseer sal wees op die aantal kaartjies wat gekies is in die AutoPlay-afdeling van die Lottery.com-toepassing.

Deur die AutoPlay-funksie van die Diens aan te meld, gee ek die Maatskappy toestemming om die aangeduide kredietkaart op die lêer vir my gebruikersrekening te laai om kaartjies te herlaai op grond van die aantal 'herlaai'-kaartjies wat op die aansoek gekies is. Ek verstaan ​​dat hierdie heffing outomaties sal plaasvind elke keer as my rekeningsaldo op $ 0 is. Ek verstaan ​​ook dat ek hierdie herhalende heffing te eniger tyd kan keer deur die herlaai-instellings in die Lottery.com-program op “0” te stel.

5.2. Mislukking van betaling

As u betaling afgekeur word, sal u in kennis gestel word van die aansoek en telefonies of per e-pos gekontak word. Ons kan u vermoë om 'n sekere betaalmetode te gebruik beperk as die betaalmetode verskeie kere misluk. ONTHOU: As u outomatiese betaling misluk, moet u u rekening met 'n ander betaalmetode aanvul. Indien daar nie 'n betaling gemaak word nie, sal geen kaartjies namens u gekoop word sonder dat u vooraf betaal het nie. U kan ook die betaling van 'n mislukkingskoste vir die geweierde aankoop beoordeel.

5.3. Verander betaling

As u u betaling wil verander, insluitend byvoorbeeld die verandering van een krediet- of debietkaart wat aanvanklik na 'n ander krediet- of debietkaart of bankrekening gekies is, moet u die rekeningnommer in die instellingsgedeelte van die Diens verander.

5.4. Sekuriteitsverifikasie

Ek magtig die onderneming en hul borgagentskap om 'n soektog na adresverifiëring uit te voer. Hierdie verifiëringsproses is 'n veiligheidsmaatreël om my, die kliënt, te beskerm teen onwettige bedrog teen my kredietkaart. Ek waarborg en waarborg dat ek die wettige kaarthouer vir hierdie kredietkaart is, en dat ek wettiglik gemagtig is om hierdie faktuurooreenkoms met Lottery.com aan te gaan. Ek stem in om Lottery.com te vrywaar, te verdedig en te hou. skadeloos, teen enige aanspreeklikheid ingevolge hierdie magtiging. Hierdie ooreenkoms is nie oordraagbaar nie en moet deur die persoon gemagtig op die Lottery.com-gebruikerrekening ooreengekom word.

6.0. Interaktiewe funksies

In samewerking met die diens, kan die maatskappy interaktiewe sosiale funksies ("interaktiewe funksies") aanbied waarin u of derde partye, insluitend ander gebruikers van die diens, die gebruikerinhoud (hieronder omskryf) binne die diens kan kommunikeer en plaas. Die maatskappy onderskryf, keur of keur geen gebruikerinhoud wat u en ander gebruikers tot die diens mag bydra, en is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of onakkuraatheid van die gebruikersinhoud nie. U dra die volle risiko vir die volledigheid, akkuraatheid of bruikbaarheid van die gebruikersinhoud wat op die diens gevind word.

U is alleen verantwoordelik vir u gebruik van die interaktiewe funksies van die diens en gebruik dit op eie risiko.

Deur enige interaktiewe funksies te gebruik, stem u in om nie een van die volgende op of deur die Diens te plaas, uit te stuur, versprei, te skep of op enige ander manier te publiseer nie:

Enige boodskappe, opmerkings, data, inligting, teks, of ander werke, inhoud of materiaal (“Gebruikerinhoud”) wat onwettig, lasterlik, lasterlik, onwelvoeglik, pornografies, skadelik vir minderjariges is, onsedelik, skelm, vulgêr, suggestief, teisterend, dreigende, martelende, indringende regte op privaatheid of publisiteit, beledigend, opruiend, haatlik, bedrieglik of andersins beledigend (soos deur die Maatskappy bepaal volgens die diskresie);

Gebruikersinhoud wat instruksies vir 'n kriminele oortreding aanmoedig of verskaf, die regte van enige party skend of andersins aanspreeklikheid sou skep of enige plaaslike, staats-, nasionale of internasionale wetgewing sou oortree;

Gebruikersinhoud wat u nie die reg het om onder enige wetgewing of onder kontraktuele of vertrouensverhoudinge te plaas of op enige ander manier oor te dra nie (soos insiderinligting, eiendomsinligting en vertroulike inligting wat as deel van diensverhoudinge of onder nie-openbaarmakingsooreenkomste geleer of geopenbaar is);

Gebruikerinhoud wat enige patent-, handelsmerk-, handelsgeheim, outeursreg, publisiteitsreg of ander intellektuele eiendom, inhoud of eiendomsreg van enige party kan oortree of inbreuk maak op dit. Deur die gebruikerinhoud te plaas, gee u 'n voorwaarde dat u die wettige reg het om sodanige gebruikerinhoud te versend, versprei, weer te gee en te vertoon;

Gebruikersinhoud wat 'n ander se attribusies, wettige kennisgewings of eiendomsbenamings vervals of uitvee;

Gebruikersinhoud wat 'n persoon of entiteit verpersoonlik (insluitend, sonder beperking, 'n direkteur, beampte, werknemer, aandeelhouer, agent of verteenwoordiger van die maatskappy of 'n beroemdheid) of wat u affiliasie met die maatskappy of enige ander persoon verkeerd voorstel of op 'n verkeerde manier voorstel entiteit;

Ongevraagde of ongemagtigde advertensies, veldtog- of promosiemateriaal, gemorspos, strooipos, kettingbriewe, piramideskemas of ander vorme van kommersiële werwing en enige materiaal wat spyware, malware en aflaaibare artikels bevorder;

Privaat inligting van enige ander party, insluitend, sonder beperking, telefoonnommers, posadresse, e-posadresse, inligting oor maatskaplike sekerheid, krediet- en debietkaartinligting en ander finansiële instellings se rekeninginligting;

Gebruikersinhoud 'n ander gebruiker van die diens of 'n werknemer van die maatskappy “agtervolg” of andersins teister nie. Dit kan insluit, maar is nie beperk tot die teistering, dreigement, verleentheid of iets anders wat ongewens is nie, soos om herhaaldelik ongewenste boodskappe te stuur of persoonlike aanvalle of stellings oor ras, seksuele oriëntasie, godsdiens, erfenis, ens. Te maak;

Gebruikersinhoud wat die diens of die bedieners of netwerke wat aan die diens gekoppel is, ontwrig of versamel of bewaar of poog om wagwoorde, gebruikersrekeninginligting of ander persoonlike inligting oor gebruikers van die diens in te samel of te stoor;

Sagtewarevirus, beskadigde data of ander skadelike, ontwrigtende of vernietigende sagteware, rekenaarkode, lêers of programme; en

Gebruikerinhoud wat, volgens die diskresie van die maatskappy bepaal, beledigend is of wat enige persoon beperk of belemmer om die interaktiewe funksies van die diens te gebruik of te geniet, beïnvloed die beskikbaarheid van sy hulpbronne aan ander (bv. Die gebruik van alle kapitaal) briewe of deurlopende plasing van herhalende teks), of dit kan die maatskappy of sy gebruikers blootstel aan enige skade of aanspreeklikheid van enige aard.

U is alleen verantwoordelik vir u gebruikersinhoud en kan aanspreeklik gehou word vir die gebruikersinhoud wat u plaas. Tot die maksimum mate wat deur die wet toegelaat word, aanvaar die maatskappy geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid vir enige gebruikerinhoud wat u of enige derde party op die diens geplaas, gestoor of opgelaai het, vir enige verlies of skade daaraan, of vir die versuim of uitstel van die verwydering daarvan sodanige gebruikersinhoud, en die maatskappy is ook nie aanspreeklik vir enige foute, laster, laster, laster, versuim, onwaarheid, pornografie of ontheiliging wat u mag ondervind nie.

Alhoewel die maatskappy geen verantwoordelikheid het vir die inhoud van enige gebruikersinhoud wat geplaas word deur enige interaktiewe funksies nie, stem u in om die maatskappy die onbeperkte, onvoorwaardelike, onbeperkte, wêreldwye, onherroeplike, royalty-vrye, nie-eksklusiewe, onherroeplike reg en lisensie om te gebruik , uitstal, uitgesaai, kopieer, reproduseer, publiseer, versprei, kodeer, saamgryp, enkripteer, inkorporeer data in, redigeer, heruitsend, versend, opneem, openbaar vertoon, publiek uitvoer en skep afgeleide werke uit of op enige manier op enige manier gebruik, alles of enige gedeelte van u gebruikersinhoud waartoe u, vir enige doel, bygedra het in alle media, nou bekend of hierna bedink, dwarsdeur die wêreld in ewigheid en sonder enige vergoeding aan u. U stem in om nie enige gebruikersinhoud wat deur enige ander party geplaas is, uit te vee of te hersien nie.

Die maatskappy behou die reg voor, en het die absolute diskresie daarvan, om enige gebruikerinhoud wat om die een of ander rede in die Diens geplaas of gestoor is, te verwyder, te skerm of te wysig sonder enige kennisgewing. Enige gebruik van die interaktiewe funksies of ander gedeeltes van die diens in stryd met die voorafgaande, oortree hierdie gebruiksvoorwaardes en kan onder andere lei tot die beëindiging of opskorting van u rekening of u regte om die interaktiewe funksies en / of te gebruik die diens. U erken en stem in dat die maatskappy toegang tot enige inligting oor u of u gebruik van die diens mag verkry, gebruik of openbaar, insluitend, sonder beperking, enige gebruikerinhoud, om aan die wet of enige wetlike proses te voldoen, die regte van die maatskappy te beskerm of te verdedig of eiendom of om die veiligheid van sy werknemers, kliënte of die publiek te beskerm.

Let daarop dat enige gebruikersinhoud wat u in die diens plaas, openbare inligting word, deur ander versamel en gebruik kan word, en dit kan daartoe lei dat u ongevraagde boodskappe van derde partye ontvang. Gevolglik ontmoedig die maatskappy u om persoonlike inligting te publiseer wat gebruik kan word om u te identifiseer of op te spoor, soos u adresse of telefoonnommer. AS U KIES OM ENIGE PERSOONLIKE IDENTIFISEERbare inligting te plaas, doen u dit op u eie risiko.

7.0 Beperkte lisensie tot die Lottery.com-app

7.1. Lisensie toekenning

Onderhewig aan hierdie gebruiksvoorwaardes, gee die maatskappy u 'n beperkte, nie-eksklusiewe en nie-oordraagbare lisensie om (i) die maatskappy se mobiele toepassing ("Lottery.com App") af te laai, te installeer en te gebruik vir u persoonlike, nie -Kommersiële gebruik op 'n mobiele toestel wat deur u besit of andersins beheer word ('mobiele toestel') streng in ooreenstemming met hierdie gebruiksvoorwaardes en (ii) toegang tot en gebruik van die dienste wat beskikbaar gestel word in of andersins toeganklik is via die Lottery.com-app streng in ooreenstemming met hierdie Gebruiksvoorwaardes.

7.2. Lisensiebeperkings

U erken en stem saam dat u nie:

Kopieer die Lottery.com-app, behalwe soos uitdruklik toegelaat deur hierdie lisensie;

Verander, vertaal, pas aan of skep andersins afgeleide werke of verbeterings, al dan nie patenteerbaar, van die Lottery.com-app;

Reverse engineer, disassemble, decompile, dekodeer of andersins probeer om die bronkode van die Lottery.com App of enige deel daarvan af te lei of te verkry;

Verwyder, skrap, wysig of verduister enige handelsmerke of enige kopiereg-, handelsmerk-, patent- of ander intellektuele eiendom- of eiendomsregkennisgewings van die Lottery.com-app, insluitend enige kopie daarvan;

Die Lottery.com-app of enige funksies of funksionaliteit van die Lottery.com-app, aan enige derde party om enige rede, huur, verhuur, uitleen, verkoop, onderverkoop, toewys, versprei, publiseer, oordra of op enige ander manier insluitend deur die beskikbaarstelling van die Lottery.com-app beskikbaar op 'n netwerk waar dit te eniger tyd deur meer as een mobiele toestel verkrygbaar is;

Verwyder, deaktiveer, omseil of skep of implementeer op enige manier enige kopieërbeskerming, regtebestuur of sekuriteitsfunksies in die beskerming van die Lottery.com-app; of

Gebruik die Lottery.com-app op 'n wyse wat verbied word deur toepaslike wette of regulasies, insluitend, sonder beperking, in verband met enige vorm van onwettige dobbelary.

Gebruik die Lottery.com-app in stryd met hierdie gebruiksvoorwaardes of toepaslike wetgewing.

Sodanige optrede kan lei tot die onmiddellike beëindiging van u rekening, sowel as u beperkte reg en lisensie op die Lottery.com-app, en u kan aanspreeklik gehou word vir die oortreding van die wet.

7.3. Voorbehoud van regte

U erken en aanvaar dat die Lottery.com-app onder lisensie aan u beskikbaar gestel word en nie verkoop word nie. U verkry geen eiendomsbelang in die Lottery.com-app kragtens hierdie gebruiksvoorwaardes, of enige ander regte daarop, behalwe om die Lottery.com-app te gebruik in ooreenstemming met die lisensie wat verleen is nie, en onderhewig aan alle voorwaardes, voorwaardes en beperkings kragtens hierdie Gebruiksvoorwaardes. Die maatskappy en sy lisensiehouers en diensverskaffers behou en behou hul volle reg, titel en belang in en op die Lottery.com-app, met inbegrip van alle outeursregte, handelsmerke en ander intellektuele eiendomsregte daarin of wat daarmee verband hou, behalwe soos uitdruklik aan u verleen in hierdie Gebruiksvoorwaardes.

7.4. updates

Die maatskappy kan van tyd tot tyd na goeddunke Lottery.com-appopdaterings ontwikkel en voorsien, wat opgraderings, foutoplossings, regstellings en ander foutkorreksies en / of nuwe funksies kan insluit (gesamentlik, met inbegrip van verwante dokumentasie, "Updates") . Opdaterings kan ook sekere funksies en funksies in geheel wysig of uitvee. U stem saam dat die maatskappy geen verpligting het om enige opdaterings te lewer nie, of om voort te gaan om enige spesifieke funksies of funksies te verskaf of in staat te stel nie. Gebaseer op u instellings vir mobiele toestelle, wanneer u mobiele toestel aan die internet gekoppel is, sal (i) die Lottery.com-app outomaties alle beskikbare opdaterings aflaai en installeer, of (ii) u kennisgewing kan ontvang of gevra word om af te laai en beskikbaar te stel. updates.

U erken en stem in dat die Lottery.com-app of gedeeltes daarvan moontlik nie behoorlik werk nie, indien u versuim om alle opdaterings onmiddellik af te laai en te installeer. U stem verder in dat alle opdaterings as deel van die Lottery.com-app beskou sal word en onderhewig is aan hierdie gebruiksvoorwaardes.

7.5. Koste vir mobiele toestelle en diens

Sekere kenmerke van die Lottery.com-app vereis kommunikasie met die bedieners van die onderneming, insluitend, sonder beperking, die aflaai en bywerkings van die Lottery.com-app, wat die data- of minuuttoelaaglimiete van u diensverskaffer mag verteer en oorskry. U erken en stem saam dat u uitsluitlik verantwoordelik is vir die koste verbonde aan u data- / mobiele diensverskaffer as gevolg van die Lottery.com-app, met inbegrip van enige oorbod en boetes wat geëvalueer is vir die oorskry van die perke wat u diensverskaffer stel.

U is verantwoordelik vir die koste van u mobiele toestel en om te verseker dat u mobiele toestel aan die stelselvereistes van die Lottery.com-app voldoen, insluitend die verkryging van periodieke opdaterings of opgraderings van u diensverskaffer vir mobiele toestelle om voort te gaan met die gebruik van die Lottery.com-app. DIE MAATSKAPPY WAARBORG NIE OF WAARBORG DAT DIE LOTTERY.COM-APP VERENIGBAAR IS OF FUNKSIE MET ENIGE SPESIFIEKE MOBIELE TOESTEL NIE, OF DIE MAATSKAPPY WAARBORG OF AANSPREEKLIKHEID AANVAAR VIR DIE GEBRUIK VAN DIE MOBIELE TOESTEL WAT GEBRUIK WORD OM DIE LOT TE BEGIN.

7.6. Termyn en beëindiging

Die beperking van u beperkte lisensie vir die Lottery.com-app begin wanneer u die Lottery.com-app aflaai en hierdie gebruiksvoorwaardes aanvaar en sal van krag bly totdat die vroeëre (i) verwydering van die Lottery.com-app vanaf u mobiele toestel of (ii) die maatskappy se beëindiging van u beperkte lisensie op die Lottery.com-app en / of die beëindiging van u rekening. By beëindiging (i) sal alle regte wat aan u ingevolge hierdie bepalings en gebruiksvoorwaardes aan u verleen word, ook beëindig word en (ii) u alle gebruiksopdragte en alle kopieë van die Lottery.com-app vanaf u mobiele toestel moet staak. Beëindiging van u beperkte lisensie sal nie die regte of remedies van die maatskappy wetlik of in ekwiteit beperk nie.

8.0 Ander intellektuele eiendomsregte

8.1. Inligting oor kopiereg en nie-kommersiële gebruiksbeperking

Die diens en die inhoud, funksies en funksionaliteit daarvan, insluitend maar nie beperk nie tot, alle inligting, produkte, dienste, teks, uitstallings, grafika, video, klank en sagteware, sowel as die ontwerp, seleksie en rangskikking daarvan (gesamentlik, "inhoud" ), word besit deur die maatskappy, sy lisensiehouers of ander verskaffers van sodanige materiaal en word beskerm deur die Verenigde State en internasionale wetgewing oor kopiereg, handelsmerk, patent, handelsgeheim en ander intellektuele eiendom of eiendomsreg.

Hierdie gebruiksvoorwaardes laat u toe om die diens slegs vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik te gebruik. U mag nie enige van die inhoud op die Diens weergee, versprei, wysig, skep, afgelei, publiseer, publiseer, publiseer, aflaai, stoor of uitstuur nie, behalwe soos volg:

U rekenaar mag kopieë van sodanige inhoud tydelik in 'n geheue stoor in verband met u toegang tot die materiaal en dit sien.

U mag lêers stoor wat outomaties deur u webblaaier gekas word vir doeleindes vir vertoonverbetering.

As ons sekere inhoud op sosiale media voorsien, neem u die aksies wat deur sulke funksies aangeskakel word.

Jy mag nie:

Verander afskrifte van enige inhoud vanaf die diens.

Verwyder of wysig kennisgewings oor kopiereg, handelsmerk of ander eiendomsreg uit kopieë van die inhoud van die diens.

U mag nie toegang tot of gebruik vir enige kommersiële doeleindes tot enige deel van die diens of enige inhoud wat deur die diens beskikbaar is nie.

As u druk, kopieër, wysiging, aflaai of op enige ander manier gebruik of toegang gee tot enige deel van die Diens in stryd met die Voorwaardes en Gebruiksvoorwaardes, sal u reg om die Diens te gebruik onmiddellik ophou en moet u opsie, stuur of vernietig kopieë van die inhoud wat u gemaak het. Geen regte, titel of belang in of aan die maatskappy, die diens of enige inhoud op die diens word aan u oorgedra nie, en alle regte wat nie uitdruklik verleen word nie, word deur die maatskappy voorbehou. Enige gebruik van die diens wat nie uitdruklik deur hierdie bepalings en gebruiksvoorwaardes toegelaat word nie, is 'n oortreding van hierdie gebruiksvoorwaardes en mag die kopiereg, handelsmerk en ander wette oortree.

8.2. handelsmerke

Die maatskappy se naam, die maatskappy se logo en alle verwante name, logo's, produk- en diensname, ontwerpe en slagspreuke is handelsmerke van die maatskappy of sy filiale of lisensiehouers. U mag nie sulke merke gebruik sonder die vooraf skriftelike toestemming van die maatskappy nie. Alle ander name, logo's, produk- en diensname, ontwerpe en slagspreuke is die handelsmerke van hul onderskeie eienaars.

8.3. Kennisgewing en prosedure vir die maak van eise ingevolge die Digital Millennium Copyright Act

Die Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) bied 'n beroep op kopiereg-eienaars wat meen dat hul regte ingevolge die Amerikaanse kopieregwet geskend is deur handelinge van derde partye op die internet. As 'n individu van mening is dat hul werk met kopiereg sonder kopie gekopieër is en binne die diens beskikbaar is op 'n manier wat kopieregskending kan uitmaak, kan die individu kennis gee van hul eis aan die aangewese agent hieronder. Om kennisgewing effektief te hê, moet dit die volgende inligting bevat:

'N Fisiese of elektroniese handtekening van 'n persoon wat gemagtig is om namens die eienaar van 'n eksklusiewe reg op te tree wat na bewering inbreuk gemaak het;

'N Beskrywing van die outeursregtelike werk wat beweer is dat daar inbreuk gemaak is;

'N Beskrywing van waar die beweerde inbreukmateriaal binne die Diens geleë is;

Inligting wat redelik voldoende is om die maatskappy in staat te stel om die klaende party, soos adres, telefoonnommer en, indien beskikbaar, 'n e-posadres te kontak waartydens die klaende party gekontak kan word;

'N Stelling dat die persoon 'n goeie geloofsoortuiging het dat die betwiste gebruik nie deur die outeursregteienaar, sy agent of die wet gemagtig is nie; en

'N Verklaring dat die inligting in die kennisgewing akkuraat is en onder die skade van die meineed, dat die klaende party gemagtig is om op te tree namens die eienaar van 'n eksklusiewe reg wat na bewering geskend word.

Die aangewese agent moet deur die maatskappy gekontak word slegs indien 'n individu van mening is dat hul werk gebruik of gekopieër is op 'n manier wat kopieregskending uitmaak en sodanige inbreukmaking binne die Diens plaasvind. Enige ander navrae aan die aangewese agent sal nie beantwoord word nie.

9.0 Algemene inligting

9.1. Wysigings aan die Gebruiksvoorwaardes

Ons behou die reg voor om hierdie Gebruiksvoorwaardes te eniger tyd te verander sonder vooraf kennisgewing aan u. As hierdie bepalings en gebruiksvoorwaardes gewysig word, sal ons die “Laaste gewysigde datum” opdateer en sodanige veranderinge sal van krag wees by die plasing. As ons wat ons bepaal wesenlike veranderinge aan hierdie Gebruiksvoorwaardes maak, sal ons u in kennis stel deur 'n prominente kennisgewing te plaas of 'n kennisgewing na die e-posadresse te stuur. Dit is u plig om ons kennis te gee van enige verandering aan u e-posadres deur onmiddellik kennisgewing aan support@lottery.com.com te stuur. U voortgesette gebruik van die diens na sulke wesenlike veranderinge vereis u bevestigende toestemming tot die veranderinge. As u nie tot die veranderinge instem nie, is u enigste oplossing om op te hou om die diens te gebruik en skriftelike kennisgewing aan support@lottery.com.com te gee. Ons sal u rekening outomaties uitvee en die fondse wat in u rekening oorbly, terugstuur, tensy u ons anders aandui. Daar word van u verwag om hierdie bladsy na te gaan elke keer as u toegang tot hierdie diens verkry, sodat u bewus is van enige veranderinge, aangesien dit u bindend is.

9.2. Vrywaring van waarborge

U GEBRUIK VAN DIE DIENSTE, SY INHOUD EN ENIGE ARTIKELS WAT DEUR DIE DIENS VERDIEN WORD, IS OP U EIE RISIKO. DIE DIENSTE, SY INHOUD EN ENIGE ITEME WAT DEUR DIE DIENSTE BEPAAL WORD, IS AAN 'N' AS IS 'EN' AS BESKIKBAAR 'BASIS, SONDER ENIGE WAARBORGE VAN ENIGE AARD, OF HULLE UITDRUKKELIK OF BESLUIT. NIENS DIE MAATSKAPPY EN ENIGE PERSOON WAT MET DIE MAATSKAPPY Geassosieerd is, maak enige waarborg of vertoë met betrekking tot die voltooiing, sekuriteit, betroubaarheid, kwaliteit, akkuraatheid of beskikbaarheid van die diens, sy inhoud of enige items wat binne die diens gelewer word nie. SONDER BEPERKING VAN DIE VOORUITSIGTE, NEMENS DIE MAATSKAPPY EN NIEMAND MET DIE MAATSKAPPY VERTEENWOORDIGERS OF WAARSKUWINGS DAT DIE DIENSTE, SY INHOUD OF ENIGE GELEENTHEDE WAT DEUR DIE DIENSTE VERDIEN WORD NUUS, VOLLEDIG, NUTTIG, BETROKKE DIENSTE, SY INHOUD OF ENIGE GEMEENTE WAT DEUR DIE DIENSTE VERKRY WORD, SAL WERKLIK WORD IN DIE KONFIGURASIE OF MET DIE HARDWARE OF SOFTWARE WAT U GEBRUIK, DAT DEFEKTE GEKorrigeer sal word, dat die diens of die bediener wat dit beskikbaar maak, vry is van virusse of ander skadelike komponent. DIENS OF ENIGE ARTIKELS WAT DEUR DIE DIENSTE VERKRY IS, SAL ANDER U BEHOEFTES OF VERWAGTINGE VERGADER. DIE INLIGTING IN DIE DIENS KAN OOR DATUM GEHAL WORD, EN DIE MAATSKAPPY MAAK GEEN VERPLIGTING OM SUIDLIKE INLIGTING TE VERDIEN NIE.

DIE MAATSKAPPY VERKLAAR HIERDIE WAARBORGE VAN ENIGE VEILIGHEID, ENIGE UITDRUKKELIKE, GEÏMPLISEERDE, WETTERLIKE OF ANDER, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT ENIGE WAARBORGE VAN VERKEERBAARHEID, NIE-OORTREDING EN GESKIKTHEID VIR SPESIFIEKE DOEL. Die voorafgaande beïnvloed GEEN waarborge wat onder die toepaslike reg nie kan uitgesluit of beperk word nie.

9.3. Beperking op Aanspreeklikheid

U TOEGANG tot en gebruik van die diens, sy inhoud en enige items wat deur die diens verkry word, is op u eie risiko. GEEN GEVAL SAL DIE MAATSKAPPY, SY AFFILIATE, LISENSORS EN DIENSVERSKAFFERS, EN SY EN HUL RESPEKTIEWE BEAMPTE, DIREKTEURE, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUERS, KONTRAKTEURS, AGENTE, VERTEENWOORDIGERS, LISENSIES, VERSKAFFERS, ”) WEES AANSPREEKLIK vir u of enige derde party vir skade aan enige aard, onder enige wettige teorie, opstaan ​​uit of in verband met u toegang, gebruik of onvermoë om te gebruik, die diens, enige plekke wat daaraan gekoppel is, enige inhoud DIE DIENSTE OF SELF ANDER ITEMS WAT DEUR DIE DIENSTE BEPAAL WORD, INSLUITENDE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIALE, TOEVALLE, GEVOLGENDE OF PUNITIEWE BESPREKINGS, INSLUITEND MAAR NIE BEPERK TOT PERSOONLIKE BESONDERHEDE, VERSTERKING EN SUFFERING, EMOSIONELE VERKEER, VERLIES VAN WENNINGS, VERLIES VAN BESIGHEID OF BEWAARDE BESPARINGS, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOEIE WIL, VERLIES VAN GEGEVENS, ALS GEDOEN WORD (INSLUITEND NADELIGHEID), VERBREKING VAN KONTRAK OF Andersins, selfs indien voorspelbaar. Die vrygestelde partye aanvaar geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir enige foute of weglatings in die inhoud van die diens of vir enige skade aan of interferensie met toerusting, mobiele toestelle, programme, lêers, of ander eiendom, waar ook al gepraat word DIE DIENS OF ENIGE GESTEELTE WAT DIT AANGEHOU WORD.

Verder mag die onderneming op geen enkele manier aanspreeklik wees vir mislukking of vertraging by die uitvoering van 'n verpligtinge onder hierdie voorwaardes en gebruiksvoorwaardes nie, behalwe as dit nie beperk word tot die verkryging van lotery-kaartjies of die verkryging van winste nie, indien dit uit die weg geruim word SOOS 'N KRAG MAKLIKE GEBEURTENIS OF DIE OPTREDE VAN ENIGE LOTTERKOMMISSIE OF ORGANISASIE, OF ENIGE FEDERALE, STAATS- EN PLAASLIKE REGERINGE.

BEHALWE AS ANDERS AANGEBIED IN HIERDIE VOORWAARDES EN GEBRUIKSVOORWAARDES, IS U ALLE REMEDIE VIR DISSATISFAKTIE MET OF SKADE WAT BEHOU WORD IN VERBAND MET DIE DIENS OF DIE INHOUD Daartoe aangebied om die diens te stop. U TOESTEMMING OM DIE DIENS TE GEBRUIK KAN AUTOMATIES BEËINDIG SONDER KENNISGEWING BY DIE EENHEID VAN DIE MAATSKAPPY.

BEHALWE VIR UITBREIDING VAN U SKADELIKE VERPLIGTINGE ONDER AFDELING 10 VAN HIERDIE VOORWAARDES EN GEBRUIKSVOORWAARDES, NIE MIS SAL DIE AANSPREEKLIKHEID VAN ELKE PARTY DIE GROOTSTE VAN (I) BEDRAG DEUR DIE MAATSKAPPY BETAAL WORD AAN U IN DIE SES (MAX) ONMIDDELLIKE VERWAGTING VAN DIE GEBEURTENIS WAT OP DIE AANSPREEKLIKHEID OF (II) EEN HONDERD ($ 6) DOLLARS GELEI WORD. DIE VOORUITSIGTE BEÏNVLOED NIE AANSPREEKLIKHEID NIE WAT ONDER TOEPASLIKE REGTE NIE UITGESLUIT OF BEPERK WORD NIE.

 1. vrywaring

U stem in om die vrygestelde partye te verdedig, te vrywaar en onskadelik te hou van en teen enige eise, aanspreeklikhede, skadevergoeding, uitsprake, toekennings, verliese, koste, uitgawes of fooie (insluitend redelike prokureursgelde) wat voortspruit uit of verband hou met u oortreding van hierdie Gebruiksvoorwaardes of u gebruik van die diens, insluitend, maar nie beperk nie tot, enige gebruik van die inhoud van die diens en produkte anders as wat uitdruklik gemagtig is in hierdie bepalings en gebruiksvoorwaardes of u gebruik van enige inligting verkry uit die diens. As u verplig is om hierdeur skadeloosstelling te verskaf, kan die maatskappy, volgens sy uitsluitlike en absolute diskresie, die beskikking oor die eis op u eie koste en koste beheer. Sonder die voorafgaande beperking, sal u nie die eis sonder die skriftelike toestemming van die maatskappy besleg, kompromitteer of op enige ander manier van die hand sit nie. As u verplig is om hierdeur skadeloosstelling te verskaf, kan die maatskappy die betaling wat dit andersins verplig is om aan u te betaal terughou om u skadeloosstellingsverpligtinge te vergoed.

 1. Beheerreg en geskilbeslegting

Alle aangeleenthede rakende die maatskappy, die diens, hierdie gebruiksvoorwaardes en enige dispuut of eis wat daaruit voortspruit of daarmee verband hou (in elke geval, insluitend geskil of eise wat nie kontraktueel is nie), word beheer en vertolk in ooreenstemming met die interne wette van die Staat Kalifornië sonder om aan enige bepaling of reël van die keuse of konflik van die wet uitvoering te gee.

U erken en stem in dat al sodanige geskille en eise deur arbitrasie besleg moet word in die stad en provinsie San Francisco, Kalifornië of op enige ander plek wat die maatskappy verkies, na eie goeddunke en in ooreenstemming met die Federal Arbitration Act en the Commercial Arbitration Reëls van die American Arbitration Association. As u 'n eis of teen-eis teen die maatskappy indien, stem u in om dit op individuele basis te doen en nie met enige ander gebruikers as 'n klasaksie-onderneming nie. Die beslissing van die arbiter is finaal en bindend vir die partye en kan verminder word tot 'n vonnis in enige bevoegde hof. Die partye stem in tot jurisdiksie en plek voor enige federale of staatshof in die stad en distrik San Francisco, in die deelstaat Kalifornië. U gee afstand van enige besware teen die uitoefening van jurisdiksie oor u deur sulke howe en om in sulke howe te vergader.

In die geval dat enige dispuut arbitrasie tot gevolg het, is die heersende party in sodanige geskil daarop geregtig om alle redelike gelde, koste en uitgawes van die afdwinging van enige reg van die heersende party, insluitend sonder beperking, redelike prokureursgelde te verhaal en uitgawes, wat geag word by die inwerkingtreding van sodanige aksie te toegeval het, en sal betaal word ongeag of sodanige aksie tot vonnis vervolg word al dan nie. Enige uitspraak of bevel wat in sodanige aksie ingestel is, moet 'n spesifieke bepaling bevat wat voorsiening maak vir die verhaling van prokureursgelde en -koste wat aangegaan is vir die afdwinging van sodanige vonnis en 'n toekenning van rente op vooroordeel vanaf die datum van die oortreding teen die maksimum regtens toegelaat. Vir die doeleindes van hierdie artikel (i) sluit prokureursfooie, sonder beperking, fooie in wat aangegaan is in die volgende (a) mosies ná vonnis, (b) minagtingsverrigtinge, (c) versiering, heffing, en skuldenaar- en derdeparty-ondersoeke, (d) ontdekking en (e) litigasie vir bankrotskap; en (ii) heersende party beteken die party wat bepaal word in die proses om te seëvier of wat deur ontslag, wanbetaling of andersins heers.

 1. Beperking op die tyd om eise in te dien

ENIGE OORSAAK VAN AKSIE OF EIS WAT U MAG UITGEVOLG OF BETREFFENDE HIERDIE VOORWAARDES EN GEBRUIKSVOORWAARDES OF DIE DIENSTE MOET IN EEN (1) JAAR GEBRUIK WORD NA DIE OORSAAK VAN AANWERKING, Andersins, so 'n oorsaak van optrede of EIS IS PERMAN GEBANDE.

 1. Belastingverpligting

U erken dat u verantwoordelik is om u inkomste te rapporteer en belasting te betaal as gevolg van die toepaslike federale, staats- en plaaslike owerhede in die Verenigde State van Amerika en in die land waarin u woon. U erken verder dat 'n toepaslike Lotery-organisasie 'n deel van u wins kan behou en namens u aan die toepaslike belastingowerheid kan deurstuur.

 1. Elektroniese handtekeninge

Die Wet op Elektroniese Handtekeninge in Globale en nasionale handel, 15 USC 7001-7031, vereis dat u toestem om 'n elektroniese ooreenkoms met die maatskappy aan te gaan voordat die ooreenkoms uitgevoer word en van krag word. As u 'n aanlyn-gebruikersooreenkoms met die onderneming aangaan, hoef u nie 'n papieraansoek / ooreenkoms in te dien nie. Die volledige ooreenkoms tussen u en die onderneming sal getoon word deur 'n elektroniese rekord. U moet instem tot die gebruik van 'n elektroniese rekord en instem om hierdie Gebruiksvoorwaardes te lees en te verstaan. Nadat u 'n rekening geskep het en 'n geregistreerde gebruiker van die diens geword het, het u die reg om u toestemming tot die gebruik van 'n elektroniese rekord terug te trek. As u dit egter doen, sal u rekening by die maatskappy outomaties beëindig word en u sal alle regte op alle vergoeding verloor op enige daaropvolgende winste. As u u toestemming vir die uitsluitlike gebruik van 'n elektroniese ooreenkoms wil onttrek, moet u dit doen deur u gebruikersrekening te kanselleer en 'n e-pos te stuur na support@lottery.com. U versoek moet u naam, u posadres en e-posadres bevat.

 1. Vertroue op inligting wat geplaas is en materiaal van derdepartye

Die inligting wat op of deur die Diens aangebied word, word uitsluitlik vir algemene inligtingsdoeleindes beskikbaar gestel. Die maatskappy waarborg nie die akkuraatheid, volledigheid of bruikbaarheid van hierdie inligting nie. Enige vertroue wat u op sulke inligting plaas, is streng op u eie risiko. Die maatskappy ontneem alle aanspreeklikheid en verantwoordelikheid wat voortspruit uit enige vertroue wat op u of enige ander gebruiker van die diens op sodanige materiaal geplaas word, of deur enigeen wat ingelig mag word oor enige van die inhoud daarvan.

Die diens kan derdeparty-inhoud (insluitend data, inligting, toepassings en ander produkte en dienste of materiaal) vertoon, insluit, of beskikbaar stel, of skakels verskaf na webwerwe of dienste van derdepartye, insluitend deur derdeparty-advertering (“Derde -Party Materials ”). U erken en stem saam dat die maatskappy nie verantwoordelik is vir materiaal van derdepartye nie, insluitend die akkuraatheid, volledigheid, tydigheid, geldigheid, nakoming van kopiereg, wettigheid, ordentlikheid, kwaliteit of enige ander aspek daarvan. Die maatskappy aanvaar geen aanspreeklikheid of aanspreeklikheid teenoor u of enige ander persoon of entiteit vir materiaal van derdepartye nie. Derde party se materiaal en skakels daartoe word uitsluitlik as gemaklik aan u voorsien, en u verkry dit op u eie risiko en gebruik dit onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van derdepartye.

 1. Verbruikerskennisgewing in Kalifornië

Soos vereis deur Kalifornië-kode-afdeling 1789.3, is hierdie kennisgewing om u in kennis te stel dat (i) die diens gelewer word deur Lottery.com, 5214F Diamond Hts Blvd #1052 San Francisco, CA 94131 en dat (ii) 'n fooi gehef kan word vir sekere dienste aangebied; die maatskappy behou die reg voor om die bedrag van enige fooi of heffing te verander en om nuwe fooie of heffings in te stel, effektief met redelike kennisgewing aan u. As u 'n klag het rakende die diens of meer inligting oor die gebruik van die diens wil hê, kontak support@lottery.com.

 1. Ontheffing en skeidbaarheid

Geen kwytskelding deur die maatskappy van enige bepalings of voorwaardes soos uiteengesit in hierdie Gebruiksvoorwaardes, sal beskou word as 'n verdere of voortgesette kwytskelding van sodanige termyn of voorwaarde of 'n kwytskelding van enige ander bepalings of voorwaardes en enige versuim van die maatskappy stel 'n reg of bepaling kragtens hierdie bepalings en gebruiksvoorwaardes nie 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling uit nie.

As 'n bepaling van hierdie bepalings en gebruiksvoorwaardes deur 'n hof of ander regbank vir bevoegde jurisdiksie beskou word as ongeldig, onwettig of onafdwingbaar om een ​​of ander rede, word sodanige bepaling uitgeskakel of beperk tot die minimum mate dat die oorblywende bepalings van die Voorwaardes en gebruiksvoorwaardes sal in volle werking en werking voortgaan.

 1. Opdrag

Die maatskappy kan sy regte en verpligtinge kragtens hierdie ooreenkoms, geheel of gedeeltelik, aan enige persoon of entiteit te eniger tyd toewys sonder kennisgewing aan u en sonder u toestemming. By sodanige opdrag kan die maatskappy onthef word van enige verdere verpligting hieronder. U mag geen regte of verpligtinge kragtens hierdie Gebruiksvoorwaardes toeken of delegeer sonder die vooraf skriftelike toestemming van die maatskappy nie, en enige ongemagtigde opdrag en delegering deur u is nietig en ondoeltreffend.

 1. Verhouding van partye

U erken en stem in dat daar geen gesamentlike onderneming, vennootskap of diensverhouding tussen u en die maatskappy bestaan ​​as gevolg van hierdie Gebruiksvoorwaardes of u gebruik van die Diens nie. U stem saam om u nie as verteenwoordiger, agent, operateur, verspreider of werknemer van die maatskappy uit te hou nie en die maatskappy is nie aanspreeklik vir enige van u vertoë, optrede of versuim nie. U erken en aanvaar ook dat, tensy anders uitdruklik in hierdie Gebruiksvoorwaardes bepaal, daar geen begunstigdes van derdepartye sal wees nie.

 1. Force Majeure

Die maatskappy is nie aanspreeklik vir enige vertraging of versuim om te presteer as gevolg van onvoorsiene omstandighede of oorsake buite sy redelike beheer nie, met inbegrip van, sonder beperking, ekstreme weer en ander dade van God, natuurlike rampe, oorlog, terrorisme, onluste, embargo's, dade van burgerlike of militêre owerhede, brand, oorstromings, ongelukke, netwerkinfrastruktuuronderbrekings, stakings van rekenaarvirusse, of tekorte aan vervoergeriewe, vervoeronderbrekings of verlangsaming, en stop of verlangsaming van die internet of ander netwerke (elk, 'n “Force Majeure Event”) .

 1. Beperkte volmag

U gee hiermee toestemming tot die volgende beperkte volmag (“volmag”) vir die aankoop, berging, aflossing van loterykaartjies en die verspreiding van winste. U stem in om die verteenwoordiger van die maatskappy as u prokureur ('Agent') aan te wys op die volgende voorwaardes:

Die agent is gemagtig om onder hierdie volmag soos hierin beskryf, vir u op te tree.

Die agent kan mag, gesag en beheer namens u optree en uitoefen met betrekking tot die loterykaartjie of kaartjies wat beperk is tot die volgende vermelde magte:

Om geld te koop wat u voorsien het en om 'n loterykaartjie (s) in besit te neem, maar nie eienaarskap nie;

Om die Loterykaartjie (s) in 'n toepaslike opbergingsfasiliteit te bêre;

Om die Loterykaartjie (s) van en na enige punt binne die bevoegdheid van aankoop te vervoer, soos nodig om besit en beheer te neem om dit in die bewaring te plaas en om dit vir u winste in te win; en

Agente en werknemers te skakel en ontslaan in verband met die hierin beskryf, op die voorwaardes wat die maatskappy bepaal.

U stem in om die maatskappy as u aangewese boodskapper en verteenwoordiger aan te wys en om die maatskappy toestemming te gee om namens u op te tree om u Lotery-kaartjie (s) te koop en op te slaan, om enige individuele of Groepspeel-winste te versamel en u individuele of Groepspeel-winste in u gebruikersrekening.

Hierdie volmag sal voortduur op enige tydstip wat u Diens gebruik, en vir enige langer tydperk vir die aankoop en aflossing van Lotto-kaartjies en vir die verspreiding van winste, soos van toepassing.

Derde partye kan staatmaak op die vertoë van die Agent ten opsigte van alle aangeleenthede rakende bevoegdhede wat aan die Agent verleen word. Niemand wat optree op grond van die vertoë van die Agent of die gesag wat kragtens hierdie Volmag verleen word, sal enige aanspreeklikheid teenoor u of u boedel aangaan vir die magtiging van die Agent om enige bevoegdheid uit te oefen voordat hy weet dat die volmag was nie herroep of beëindig word deur die werking van die wet of andersins.

Geen agent wat in hierdie volmag benoem of vervang is, sal u aanspreeklik wees vir optrede of versuim om onder hierdie volmag op te tree nie. U stem in om enige agent wat in hierdie volmag benoem of vervang is, vry te stel vir enige hofkoste, siviele vonnisse of redelike prokureursgelde wat ontstaan ​​as gevolg van die uitoefening van die bevoegdhede hierin beskryf.

Die maatskappy ontken uitdruklik die eienaarskap van enige Lottery-kaartjie (s) wat hierin beskryf word. Geregistreerde gebruikers wat 'n bestelling plaas, behou alle wettige regte en eienaarskap van die loterykaartjies wat behoorlik bestel is, onderhewig aan hierdie Gebruiksvoorwaardes.

 1. Privaatheid Kennisgewing
 2. Volle ooreenkoms

Hierdie gebruiksvoorwaardes, ons privaatheidsbeleid en enige toepaslike beperkte volmag vorm die uitsluitlike en volledige ooreenkoms tussen u en die maatskappy met betrekking tot die diens en vervang alle voorafgaande en gelyktydige begrip, ooreenkomste, vertoë en waarborge, beide skriftelike en mondeling, met betrekking tot die Diens. Niks in die Gebruiksvoorwaardes, uitdruklik of geïmpliseer nie, sal geag word enige regte of regsmiddele toe te ken aan enige persoon of entiteit behalwe sodanige partye, en ook nie enige van die partye hiertoe verplig nie, tensy anders aangedui.